Hva er IQ?

Les om IQ testBegrepet IQ kommer av det engelske ”intelligence quotient”, intelligenskvotientpå norsk. Denne kvotienten er scoren du får når du tar en IQ test. For at dette skal kunne beskrive noe som helst, må selve testen være utarbeidet hensiktsmessig. Dette faller inn under fagfelt som psykologi, psykiatri og nevropsykologi, mens selve testingen kommer inn under betegnelsen psykometri.Fagfeltene som er relevante for IQ, intelligens og IQ-testing er relativt sett ganske unge. Derfor endres vår forståelse av menneskers intelligens kontinuerlig, noe som gjør at en IQ test i dag kan bli sett på som temmelig avleggs om noen få ti-år. Likevel brukes begrepet IQ og IQ test, med varierende hell, til forskning innenfor medisin, kriminologi, utdanning og annen samfunnsforskning. For å forstå hva en IQ test er ment å finne ut av, må vi se på begrepet menneskelig intelligens.

Forholdet mellom IQ og intelligens

IQ er ikke ensbetydende med intelligens. I stedet ser man på IQ som en antagelse av en persons intelligens, noe man bruker en IQ test til å beregne. Når vi snakker om intelligens hos mennesker, dreier det seg om vår kognitive evner til å lære, forstå, tenke logisk, utforme idéer og konsepter, bruk av språk, huske informasjon og lignende. Sagt på en annen måte; Intelligens dreier seg om evner mens en IQ test er kun en test som forsøker å si noe om disse evnene.Hva som regnes som intelligent varierer også innenfor de forskjellige fagfeltene. En ingeniør vil sannsynligvis anse intelligens som noe som beskriver en dyktig ingeniør, mens det som anses som evnerikt innen kunst vil være noe helt annet. Forståelsen av intelligens vil uansett endre seg, ettersom vi får mer forskning og kunnskap på området.

Opphavet til dagens IQ test

Selv om man tidligere forsøkte å klassifisere menneskers kognitive evner, regnes Francis Galton som den første som utarbeidet en standardisert IQ test. Galton antok at intelligens var noe medfødt og arvelig. Han trodde også at intelligens hadde en sammenheng med flere andre kjennetegn, som hodestørrelse, reflekser og muskelkontroll. Galton etablerte det første senteret for testing av IQ i 1882.Senere videreutviklet psykologene Alfred Binet og Theodore Simon idéene til Galton, i et forsøk på å identifisere lærevansker hos skolebarn. Deres IQ test tok inn den mentale alderen til den som ble testet, og standardiserte hvilket nivå man kunne forvente at et menneske lå på, sett ut i fra alder. Binet og Simons IQ test ble videreutviklet av den amerikanske psykologen Henry Goddard ved Stanford-universitetet i California. Testen som kom til å hete Stanford-Binet Intelligence Scales ble svært mye brukt, spesielt i USA, i de neste ti-årene.Metodene for testing av IQ har blitt kontinuerlig forbedret, ettersom ny forskning har påvirket og endret testene og vår forståelse av intelligens. For eksempel videreutviklet Davis Wechsler Stanford-Binet-testen til et militært formål i forbindelse med Andre verdenskrig. Denne testen tok inn ny forståelse av ikke-verbale evner, mens Binet og Simons IQ test var fokusert på språklige evner.En av de mest innflytelsesrike endringene på de opprinnelige IQ-testene kom med psykologen Raymond Cattell. Hans forskning ga ytterligere kunnskaper om intelligens og testing av denne. Det sentrale med Cattells forskning var en inndeling i to former for kognitive evner. Han skilte blant annet mellom flytende- og krystallisert intelligens. Flytende intelligens (fleksibel intelligens) er evnen til å løse nye problemer og utfordringer ved å bruke logisk tenkning. Denne evnen kan ses på som en viktig komponent i det vi kaller kreativitet. Krystallisert intelligens er kunnskapsbasert intelligens, altså vår evne til å forstå og løse problemer basert på de kunnskaper vi har. En IQ test i dag prøver som regel å belyse begge formene for intelligens, og enkelte tar også for seg andre aspekter.

Dagens IQ test

I dag brukes det mange forskjellige IQ-tester, der de mest brukte er Wechsler Adult Intelligence Scale for voksne, og en tilsvarende versjon utarbeidet for barn. Psykologer bruker også et titalls forskjellige forbedrede versjoner av Stanford-Binet-testen og andre som har utspring i blant andre Cattells forskning. En av de mest brukte IQ-tester er Raven’s Progressive Matrices (RPM), som kun måler såkalt flytende intelligens )evne til å løse nye utfordringer). Dette er tester som man har lang erfaring med og en stor kunnskapsbase om, og bør ikke forveksles med en og annen IQ test vi finner på internett eller i avisene. Disse er ofte svært enkle og mest ment som underholdning, uten at de beskriver noens evner i særlig grad. Et av noen få hederlige unntak er IQ-tester som er utarbeidet av organisasjoner som MENSA. Selv om disse ikke brukes under veiledning og administrasjon av en kvalifisert psykolog, er de godt egnet til å teste en persons evne til problemløsning.

Slik fungerer en IQ test

En IQ test inneholder et antall oppgaver som er ment å måle våre kognitive evner. Dette inkluderer analytiske evner, matematiske evner, språkforståelse, forståelse av rom og geometri og vår korttidshukommelse. En IQ test er ikke et måleinstrument for hva du kan og allerede har lært, men heller en test på evnene dine til å lære noe nytt. Psykologer er vanligvis de som er best kvalifisert til å gjennomføre en IQ test av en person. Testen foregår ved at du løser en og en oppgave på tid, der oppgavene øker i vanskelighetsgrad. Som beskrevet under når det gjelder gjennomsnittet på en IQ test, vil en viss andel av befolkningen løse oppgaver innenfor en viss vanskelighetsgrad.Selve IQ-testen er også utarbeidet med mange underpunkter, der et sett med oppgaver forsøker å avdekke dine evner innenfor et spesielt definert område for tenkning.

Gjennomsnittlig IQ i befolkningen

Resultatene i en IQ test blir sammenlignet med det som kalles normalscore. Det vil si den scoren på testen som er et gjennomsnitt av alle i befolkningen. Dette gjennomsnittet er alltid satt til 100, og din score blir sammenlignet med resultatet til de andre i befolkningen. En score fra en IQ test er ikke lineær, det vil si at om noen har en score på 160, er ikke dette det samme som at de er dobbelt så intelligent som en som har en score på 80. Tallet sier kun noe om hvor stor prosentandel av befolkningen som har en score på en IQ test som avviker fra normalen, der normalen altså er 100. For eksempel har cirka 2% av befolkningen i Norge en IQ som er høyere enn 130, mens rundt 70% befolkningen ligger på mellom 85 og 115.

Hvor brukes en IQ test?

Opprinnelig ble IQ-testing utviklet for å måle barns læreevner. Dette brukes testene til også i dag, for eksempel for å belyse om et barn har lærevansker eller er ordblind. En ordblind person kan godt være svært intelligent, men likevel slite med å forstå og lese tekst. Før vi fikk verktøy til å avdekke dette, ville en ordblind person kunne bli feilaktig klassifisert som en med lærevansker.Psykologer og nevropsykologer bruker også en IQ test når de skal diagnostisere demens, som Alzheimers, atferdsmessige tilstander som kan gi lærevansker (som ADHD) og til å diagnostisere psykisk utviklingshemming.I rettsapparatet brukes det IQ test for å avgjøre om personer er kriminelt tilregnelige. Denne typen testing brukes også i sammenheng med forskning innen kriminologi, for å se om intelligens og andre faktorer har innvirkning på menneskers sosiale atferd.Militæret bruker også en IQ test til flere formål, blant annet for å avgjøre hvilke personer som bør bekle bestemte posisjoner. For eksempel vil personer med høy IQ kanskje være bedre egnet til å inneha en funksjon som krever høy teknisk kompetanse og læreevne. De fleste land har en IQ test utarbeidet nettopp for dette formålet. Varianter av slike tester brukes også i forretningslivet. Ofte tar man en IQ testsammen med personlighetstester når man intervjues til en jobb. Mange selskap og rekrutteringsfirmaer prøver å finne de beste kandidatene til nye stillinger, ikke bare gjennom intervju, men også ved å forsøke å finne ut noe om kandidatens kognitive evner. Her syndes det mye, da mange av testene er utarbeidet på svært tynt grunnlag, og dermed ikke egner seg til å avdekke de de er ment for. Samtidig er ofte de som administrerer testen, langt i fra kvalifisert for oppgavenDe fleste av oss har også kommet borti en og annen IQ test på underholdningssider på internett. Disse er som regel helt ubrukelige til å måle en persons intelligens, og gjerne utarbeidet av nettsiden eller avisens egne medarbeidere. Slike tester bør ses på som ren underholdning på lik linje med en quiz.

IQ-skalaen

I følge Stanford-Binet-skalaen fordeles befolkningen på noenlunde følgende vis når de tar en IQ test:

 • 50% av alle IQ-scorer ligger mellom 90 og 110
 • 70% av alle IQ-scorer ligger mellom 85 og 115
 • 95% av alle IQ-scorer ligger mellom 70 og 130
 • 99,5% av alle IQ-scorer ligger mellom 60 og 140

En vanlig beskrivelse av de ulike resultatene på en IQ test:

 • Over 140: eksepsjonelt høy intelligens
 • 120 – 140: veldig høy intelligens
 • 110 – 119: høy intelligens
 • 90 – 109: normal eller gjennomsnittlig intelligens
 • 80 – 89: lavere intelligens
 • 70 – 79: moderat psykisk utviklingshemningUnder
 • 70: psykisk utviklingshemning

Flynn-effekten: blir vi smartere?

Som forklart er alltid medianen i en befolknings IQ satt til 100. Om du tar en IQ test, vil du egentlig kun få svar på hvordan du ligger an i forhold til resten av befolkningen. Den scoren som kreves for å oppnå 100, endrer seg imidlertid over tid. Flere studier viser at resultatene som oppnås i en IQ test forbedres kontinuerlig, der den gjennomsnittlige økningen i IQ-verdi stiger med rundt 3 prosentpoeng for hvert tiende år. Det blir med andre ord stadig vanskeligere i enkelte deler av verden å oppnå gjennomsnittsscoren i befolkningen. Økningen i dag vises best i det vi definerer som land under utvikling, mens i vår del av verden (den såkalt vestlige) ser det ut til at vi stagnerer, eller faktisk går tilbake.Det finnes flere hypoteser om hvorfor dette skjer. Blant annet tyder forskningen på at bedret kosthold er en viktig faktor (der vi i den vestlige verden allerede har hentet ut dette potensialet, mens andre deler er midt i den prosessen), og det samme gjelder utviklingen og utbredelsen av ny teknologi. Dersom Flynn-effekten er reell, tyder det med andre ord på at vi ble smartere ettersom vår del av verden gjennomgikk en voldsom økning i utvikling og levestandard, mens vi i dag er i ferd med å fordummes. Kanskje vi skulle lagd en enklere IQ test?

Sjekk også oversikten over alle våre quiz spørsmål og svar.